Gestió i Administració de Comunitats

L’administrador de finques és un professional independent, subjecte a les normes col·legials com a garantia de la seva eficàcia, independència i responsabilitat en l’exercici de les seves funcions, que administra els elements comuns de les comunitats de propietaris, en aplicació de les lleis que preveu i obliga el codi civil en el seu apartat de propietat horitzontal.

 

La importància socioeconòmica que duu a terme l’administrador de finques col·legiat, és palpable per les comunitats que administra de forma evident, ja que el desenvolupament de les seves funcions com a gestor, assessor, mediador, secretari, comptable i representant immobiliari, facilita la convivència entre els veïns i inquilins de la comunitat; a més de l’ajuda latent i continuada que ofereix al seu president i a altres càrrecs de la junta comunitària, ja sigui per falta d’experiència o bé per falta de temps per atendre els problemes comunitaris.

Qualsevol persona o entitat jurídica utilitza els serveis d’un professional per resoldre els problemes i per supervisar les tasques que són de la seva competència i que escapen del seu control, coneixement, especialització i titulació. Naturalment, la contraprestació és el pagament d’uns honoraris, ajustats al nivell de serveis realitzats pel professional.

 

Aquests serveis professionals moltes vegades no són apreciats pels qui els contracten i, no obstant això, sí que tenen en consideració la contraprestació econòmica, potser perquè, en el cas concret dels administradors de finques, la prestació de serveis es fa de manera col·lectiva, sobretot en el cas de les comunitats de propietaris, i sembla que es dilueix entre tots els veïns, que no s’adonen dels serveis prestats de forma tangible, que afecten i beneficien tots els propietaris de manera individual i col·lectiva.

Serveis que rep el ciutadà a través del seu administrador

Interpretació de les normes legals i de règim interior comunitàries.

Prendre les mesures convenients i efectuar les actes necessàries per conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.

Vetllar perquè els propietaris compleixin les seves obligacions i, si fos necessari, efectuar les advertències necessàries.

Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, donant-ne les explicacions pertinents al president de la comunitat de manera urgent.

Pagar, amb l’autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poguessin ser a càrrec del fons de reserva.

Control i confecció de la previsió de despeses de la comunitat.

Control i pagament dels subministraments dels elements comuns.

Emissió i cobrament de les quotes de provisió de fons, tant les ordinàries com les extraordinàries.

Control i seguiment dels rebuts impagats pels diferents propietaris i execució d’aquests jurídicament, si fos necessari.

Gestió de treballadors comunitaris en la confecció i pagament de nòmines, assegurances socials i aplicació de la normativa de riscos laborals corresponent.

Control i pagament dels impostos i arbitris que poguessin afectar la comunitat.

Els administradors són responsables de la seva actuació davant de la junta comunitària.

Interpretació de les normes legals i de règim interior comunitàries.

Control i pagament dels subministraments dels elements comuns.

Prendre les mesures convenients i efectuar les actes necessàries per conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.

Emissió i cobrament de les quotes de provisió de fons, tant les ordinàries com les extraordinàries.

Vetllar perquè els propietaris compleixin les seves obligacions i, si fos necessari, efectuar les advertències necessàries.

Control i seguiment dels rebuts impagats pels diferents propietaris i execució d’aquests jurídicament, si fos necessari.

Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, donant-ne les explicacions pertinents al president de la comunitat de manera urgent.

Gestió de treballadors comunitaris en la confecció i pagament de nòmines, assegurances socials i aplicació de la normativa de riscos laborals corresponent.

Pagar, amb l’autorització de la presidència, les despeses de caràcter urgent que poguessin ser a càrrec del fons de reserva.

Control i pagament dels impostos i arbitris que poguessin afectar la comunitat.

Control i confecció de la previsió de despeses de la comunitat.

Els administradors són responsables de la seva actuació davant de la junta comunitària.