Assesoria

A través d’un equip de professionals identificat amb els principis del client, Profinques ARTOUS, li ofereix, mitjançant la col·laboració amb professionals experts, un assessorament integral que cobreix totes les necessitats empresarials en l’àmbit de les relacions laborals i fiscals, utilitzant sistemes avantguardistes que suposin una major comoditat per al client i unes perfectes aplicacions de les obligacions legals vigents. Aquesta àrea pretén ser el departament de recursos humans de la seva empresa o negoci. Així doncs, els nostres serveis estan enfocats a la gestió del seu personal des de la contractació a la confecció de nòmines, passant per totes les etapes de la vida laboral, completat amb les accions fiscals necessàries perquè la seva empresa funcioni legalment i amb tota tranquil·litat.

El nostres serveis ordinaris

Gestió de nòmines

Aquesta àrea pretén ser el departament de recursos humans de la seva empresa o negoci.

 

Els nostres serveis estan enfocats a la gestió del seu personal, des de la contractació a la confecció de nòmines, passant per totes les etapes de la vida laboral i completada amb les accions fiscals necessàries per a la seva empresa o negoci funcioni legalment amb tota la tranquil·litat.

 

Els serveis ordinaris del nostre departament laboral inclou i té com a finalitat ajudar a l’empresa o negoci a optimitzar al màxim els seus recursos humans mitjançant una gestió personalitzada, el cost de la qual varia en funció del nombre de treballadors en la plantilla.

Gestió fiscal

Aquesta àrea realitza la prestació dels nostres serveis de manera personalitzada i adaptant-se a les necessitats precises dels nostres clients, que poden ser molt diferents: autònoms, societats civils i mercantils, comunitats de béns, etc. Els serveis fiscals que li oferim tenen com a objectiu, a més d’ocupar-se de les peculiaritats fiscals dels nostres clients, de tot el que fa referència als impostos que l’empresari autònom o la societat mercantil han de complir en tot allò relatiu a la presentació i liquidació puntal davant de les diferents administracions (local, autonòmica, estatal), la documentació exigida per a un funcionament correcte i legal.

Els nostres clients, ja siguin autònoms, societats civils i mercantils, comunitats de béns, etc., disposen d’un ampli equip de professionals en contractar els nostres serveis, que l’ajudaran en tot moment a complir totes les seves obligacions tributàries dins el termini i, a més, a planificar amb temps el pagament dels seus impostos.


També disposem de solucions senzilles i econòmiques per a complir les obligacions registrals dels empresaris, autònoms i professionals.

Informar sobre l’afectació i obligacions que han de complir en el seu cas particular en referència a IVA, impost sobre la renda i patrimoni, impost sobre societats, etc

Analitzar com afectaria als nostres clients la seva inclusió o no en el règim de mòduls (EOS)

L’assistència i el suport del nostre personal davant les inspeccions o dubtes sobre el funcionament normal de la fiscalitat de la seva empresa o negoci.

La realització d’auditories internes sobre el funcionament i el compliment correcte de les seves obligacions tributàries.

Gestió comptable

Col·laborem amb professionals qualificats en l’elaboració d’una comptabilitat que ens permeti realitzar la millor fiscalitat possible, perquè els nostres clients obtinguin la major optimització de tots els seus recursos econòmics, tècnics, informàtics, etc. En l’àrea comptable, pretenem ser una solució professional que l’ajudi a realitzar la comptabilitat, no només com una obligació legal en matèria fiscal i/o mercantil, sinó com una eina necessària de gestió del seu negoci. Pretenem que el nostre client entengui que la comptabilitat és un instrument de gestió útil i necessari, i que ha de ser tractada amb criteri, rigor i puntualitat. Complir amb les obligacions tributàries és només una de les funcions de la comptabilitat. En moltes ocasions, l’anàlisi, la rendibilitat, el finançament o respondre preguntes puntuals representen un problema pel fet de no disposar d’una comptabilitat al dia i fiable.

Per aquest motiu, li portem la comptabilitat al dia, formem el seu personal i ens mantenim permanentment en contacte.