Taulell d'anuncis Àrea de consulta

Compra - Venda i Lloguer d'Immobles

Serveis que rep directament el propietari:

Immobiliaris, lloguers, traspassos, compravenda d'immobles, notari, registrador de la propietat, IBI, Habitatges de Protecció Oficial, rehabilitació d'immobles, etc.

Gestió d'informació i assessorament:

Els col·legis professionals ofereixen als seus col·legiats tota la informació necessària i la formació corresponent i actualitzada sobre tots aquells temes que afecten a la seva gestió

Tota aquesta informació serveix fonamentalment per assessorar no només a la comunitat o propietari de manera individual, sinó per facilitar-li l'arrendament o venda de qualsevol immoble i les actualitzacions de la renda que rep.

Així mateix, l'API col·legiat té a la seva disposició, facilitat pel seu col·legi i que serveix en benefici del propietari de manera directa a través del professional contractat, els serveis següents: assessoria jurídica, fiscal, laboral, tècnica d'arquitectura, tècnica industrial, professional comptable i informàtica, ajuda a la rehabilitació d'immobles, etc.

L'exercici de la prestació de serveis professionals a la nostra societat és garantida fonamentalment per persones que, havent demostrat la seva capacitació a través d'estudis universitaris, privats o oposició, s'associen en òrgans col·legials que tenen com a objectiu, com queda reconegut en la legislació vigent, facultar l'exercici de la professió, dins el sotmetiment a la defensa i disciplina que els col·legis professionals marquen com a garants de la independència, eficàcia i responsabilitat dels col·legiats en l'exercici de les seves funcions i en benefici dels ciutadans.

Defensa i disciplina del col·legiat:

El càrrec d'administrador és de confiança. Això significa que se li confia l'administració d'un bé immoble amb tots els drets i obligacions que li assisteixin com a propietari, delegant les qüestions econòmiques, administratives, legals i de manteniment a algú que, estant-ne legalment facultat, li ofereix una ètica en la seva actuació que garanteix l'eficàcia, responsabilitat i professionalitat que mereix.

Lluita contra l'intrusisme:

Aquesta és una de els demostracions de la defensa dels interessos dels ciutadans o consumidors que realitzen els col·legis professionals, independentment de la defensa de la professió que tenen com a obligació.

Confiar la sort de la seva propietat en algú que no n'estigui facultat, que no estigui sotmès a cap disciplina col·legial, que els ingressos que percep no siguin declarats, demostrant així una insolidaritat social i cap seguretat de la seva actuació, és una temeritat.

Per al seu coneixement, la nostra cartera de clients i immobles es reparteix principalment pels municipis de Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Garriga i l'Ametlla, perquè el nostre principal objectiu és tenir la màxima proximitat als nostres clients per poder oferir-los el millor servei.

Confiant en Profinques Artous o Artous Habitatges, es pot obtenir una QUALITAT DE SERVEI I TRACTE HUMÀ. US HI ESPEREM!

Artous Habitatges S.L. - C/ Anníbal 33 - Granollers - Tel. 93 879 36 67 -